AEÜ Erasmus Değişim Programı Usul ve Esaslar

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu Usul ve Esasların amacı Erasmus Değişim Programına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Bu Usul ve Esaslar Erasmus Değişim Programına katılan öğrenci ve akademik personelin hareketliliğine ilişkin süreci, ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2.

Bu Usul ve Esaslar Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Resmî Gazete Tarih: 4 Ekim 2011 Salı Sayı: 28074) 35. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3.

Erasmus Öğrencisi: Avrupa Birliği (AB) eğitim programlarından biri olan Erasmus programı kapsamında, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin 3–12 ay arasında değişen bir bölümüne, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile üye olmadığı halde bu programa dahil olan ülkelerden her hangi birinde yer alan bir yüksek öğretim kurumunda devam etme hakkını elde eden öğrencidir. 

Ulusal Ajans: Avrupa Birliği eğitim-öğretim programlarının Türkiye’de yürütülmesinden sorumlu olan ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bir kurumdur.

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ya da ECTS (European Credit Transfer System): Kredi toplama ve biriktirme sistemi anlamını taşıyan AKTS, yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin aldıkları derslerin toplam iş yükü üzerinden hesaplanması gereken kredi sistemi olarak ifade edilir. Dönemlik kredi tutarı toplam 30 kredi olarak hesaplanır.

Öğrenim çıktısı (Transcript of records): Erasmus programına dâhil olan bir üniversitede Erasmus kapsamında eğitim gören bir öğrencinin, eğitiminin sonunda söz konusu üniversitede girdiği sınavları ve bunlardan edinmiş olduğu notları ve kredileri gerek ilgili üniversitenin kendi not sisteminde ve gerekse AKTS’ye uygun olarak düzenleyen bir belgedir.

 

 

 Yetkili Kişi ve Birimler

Madde 4.

Üniversite Erasmus Koordinatörü

Üniversite Erasmus Koordinatörü, Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Erasmus programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümü sağlar. Erasmus ve öğrenim anlaşmalarını onaylar. Erasmus Programı’na yönelik kararların alınması ve yürütülmesini sağlar. Üniversitenin, Erasmus programı kapsamında yaptığı tüm işlemler Üniversite Erasmus Koordinatörü’nün sorumluluğu ve yetkisi altındadır. Üniversite Erasmus Koordinatörü ise Rektöre veya Rektörün önereceği bir Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörü

Yüksekokul/Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörü, ilgili fakültenin Dekanı tarafından öğretim üyeleri arasından (tercihen Öğrenci İşleri’nden sorumlu Dekan Yardımcısı veya Müdür Yardımcısı)  atanır.  Erasmus Programı ile ilgili gelişmeleri, alınan kararları Bölüm Erasmus Koordinatörleri’ne iletir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri arasında eşgüdümü  ve alınan kararların işleme konulmasını sağlar, Bölüm Erasmus Koordinatörleri arasında görev süresi biten ya da varsa bölüm koordinatörlüklerinde meydana gelmiş olan değişiklikleri Dış İlişkiler Ofisi’ne yazılı olarak bildirir.

Bölüm Erasmus Koordinatörü

Bölüm Erasmus Koordinatörü, ilgili Bölüm Başkanı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Bölüm Erasmus Koordinatörü Erasmus programını ilgili bölümde tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur. Rektörlük, Fakülte Erasmus Koordinatörü, Dış İlişkiler Ofisi ve Bölüm Başkanlığı ile eşgüdüm halinde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışındaki üniversite ile irtibat kurmak ve öğrenciye bu hususlarda yardımcı olmak ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörünün sorumluluğundadır. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yönlendirirBölüm Erasmus Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar.

Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü

Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Erasmus Koordinatörü, ilgili EABD Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri arasından atanır. Lisansüstü programlarda Bölüm Erasmus Koordinatörü aynı zamanda EABD Erasmus Koordinatörüdür. Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü, Erasmus programını EABD’de tanıtır, bu program ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen lisansüstü öğrencilere üniversite ve ders seçimlerinde yardımcı olur; Rektörlük, Enstitü Erasmus Koordinatörü, Dış İlişkiler Ofisi ve EABD ile koordineli bir şekilde programa katılmak isteyen öğrencilerin seçimi ve anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden sorumlu olur. Yurtdışındaki üniversite ile irtibat kurmak ve öğrenciye bu hususlarda yardımcı olmak ilgili Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörünün sorumluluğundadır. Yurtdışından dönen öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin programlarına sayımları konusunda yardımcı olurEABD Koordinatörleri, Erasmus değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yaparlar.

Dış İlişkiler Ofisi

Rektörlük bünyesinde çalışan Dış İlişkiler Ofisi, Ahi Evran Üniversitesi’nin Erasmus anlaşmaları çerçevesinde  gelen değişim öğrencilerinin ve Erasmus Değişim Programı kapsamında gitmek üzere seçilen öğrencilerin idari işlemlerini yürütür. Erasmus Programı’nı üniversite içinde tanıtır, tanıtım materyallerini hazırlar. İlgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili koordinatörler ile iletişim içinde çalışır.

Atanan ya da görev süresi biten koordinatörlere ilişkin bilgiler ilgili akademik birimlere ve Dış İlişkiler Ofisi’ ne bildirilir.

Erasmus Programı kapsamında yapılan ikili anlaşmalar Dış İlişkiler Ofisi tarafından dosyalanır ve internet ortamında güncellenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar

ERASMUS KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİLER

Başvuru Koşulları

Madde 5.

Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında;

  1. En az bir dönem önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları,
  2. Genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az  2.20, lisansüstü öğrenciler için en az  2.50 olması,
  3. Kayıtlı bulunduğu programın varsa öngördüğü diğer başvuru koşulları sağlaması gerekir.

Ancak, kayıtlı olduğu programın son akademik yılında bulunan önlisans ve lisans öğrencileri Erasmus Değişim Programına başvuramaz. Erasmus Programı’ndan, öğrenim süresince bir kez olmak üzere, önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bir dönem ya da bir akademik yıl yararlanabilirler.

Başvuru İşlemleri

Madde 6.

Her yıl Dış İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere yönelik tanıtım toplantıları yapılır. Başvurularla ilgili bilgi üniversitenin ve Dış İlişkiler Ofisi’nin internet sayfalarında duyurulur.

Başvuru tarihleri o yıla ilişkin Teklif Çağrısı’nda yer alan takvime göre Dış İlişkiler Ofisi tarafından belirlenir.

Öğrenciler başvuru formunda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içeriği, öğretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri vb. etkenler; Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve öğrencilerin tez ve/veya akademik danışmanları tarafından göz önüne alınır. Öğrenci, uygun görülen üniversiteleri başvuru formunda belirtir.

Başvuru için gerekli belgeler ilgili dönemin ilan edilen son başvuru tarihine kadar Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilir.

Erasmus öğrenci yerleştirmeleri sonucu boş kontenjan   kalması durumunda Dış İlişkiler Ofisi boş kalan kontenjanlar için yeni başvuru almak üzere yeni bir başvuru ve değerlendirme takvimi belirleyebilir.

Değerlendirme ve Yerleştirme

Madde 7.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, Üniversitemiz Rektörlüğü’nün görevlendireceği Yabancı Dil Jürisi tarafından düzenlenecek Erasmus Programı İngilizce Yeterlik  Sınavı’na girmeleri ve başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için bu sınavdan 100 üzerinden en az 40 puan almaları gerekmektedir.

YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL* sınavlarından en az 40 puan alan adaylar sonuç belgelerini ibraz etmek koşuluyla Üniversitemizin yapacağı dil sınavından muaf olabilirler.

* Adayların TOEFL sınavından aldıkları puanları ÖSYM’nin Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yüzlük sistemden en az 40 puana karşılık gelmelidir.

Başvurular, o yıl için belirlenen ve başvuru sürecinden önce açıklanan kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Öğrencilerin belirlenen ve açıklanan kriterlere göre aldıkları toplam puanları, tercih ettikleri üniversiteler, ilgili üniversitelerin Erasmus kontenjanları, Üniversiteye tahsis edilen hibe miktarı ve Bölüm/EABD  Erasmus Koordinatörlerinin görüşü de göz önüne alınarak Dış İlişkiler Ofisi tarafından yerleştirmeler açıklanarak, internet sayfasından duyurulur.

İngilizce yeterlilik sınavına katılan veya yukarıdaki karşılık gelen sınavlara ilişkin sonuç belgelerini ibraz eden öğrenciler için Erasmus toplam puanları aşağıdaki tabloya göre hesaplanacaktır;

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)***

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

 

 

 

Alınacak Dersler, Ders Saydırma Formu ve Öğrenim Anlaşması

Madde 8.

Yerleştirilen öğrenciler için Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörleri tarafından gidecekleri üniversitede alacakları ders programı kararlaştırılır. Yüksek lisans öğrencilerinde ders programı kararlaştırılırken öğrencinin tez danışmanının da görüşü alınmalıdır.

Öğrencilerin gideceği kurumda alması ön görülen dersler ve bu derslerin Ahi Evran Üniversitesindeki karşılıklarının Erasmus bölüm koordinatörü tarafından bölüm kurulunun onayına sunulması zorunludur. Kurul onayından sonra öğrencinin ders seçimlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğin de (ekle/sil) tekrar bölüm kuruluna sunulması ve onaylanması gerekmektedir.  

Kararlaştırılan ders programı Öğrenim Anlaşması’nda belirtilir. Öğrenim anlaşması öğrenci, Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörü ve Üniversite Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır. 

Erasmus Programı kapsamında yurtdışında alınacak dersler ve bu derslerin AEÜ’deki karşılıkları Ders Saydırma Formu’nda belirtilir. Bu form öğrenci, Bölüm/EADB Başkanı ve Fakülte/Enstitü Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanarak öğrenci tarafından Dış İlişkiler Ofisi’ne iletilir.                               

Erasmus öğrencilerinin bir dönemde yaklaşık 30 AKTS (ECTS) kredilik ders almaları beklenir.

Öğrenci karşı üniversitede ilgili dönemi tamamlamadan önce ders programında yapılan tüm değişiklikleri Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörü’ne bildirmek ve Öğrenim Anlaşması ve Ders Saydırma Formu kapsamında onay almakla yükümlüdür.

Karşı Üniversiteye Başvuru ve Kabul Süreci

Madde 9.

Karşı üniversite tarafından istenen belgelerin hazırlanması öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak belgelerin hazırlanmasında Dış İlişkiler Ofisi ilgili öğrenciye danışmanlık hizmeti verir. Başvuru evrakları  karşı üniversitelerin ilgili ofislerine öğrenci tarafından, Dış İlişkiler Ofisi ile koordineli bir şekilde, son başvuru tarihinden önce iletilir.

Seyahat detayları ve vize işlemleri öğrencilerin kendi sorumluluğundadır.

 

 

Adaylıktan Vazgeçme

Madde 10.

Asil adaylardan her biri, ikili anlaşma yapılmış olan yurt dışındaki üniversite ve bölüm ile gereken zaruri yazışmaların yapılabilmesi için yeteri bir zaman kalıncaya dek hakkından vazgeçip, yerine ilk sıradaki yedek öğrencinin gitmesinin yolunu açabilir. Asil adayın vazgeçmesi anında kalan süre yeni bir adayın Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidebilmesi için yeterli değilse, hakkından vazgeçmek isteyen öğrenci (çok önemli bir zarureti olmadığı sürece) hakkını kullanmış kabul edilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, öğrenimine yurt dışında anlaşmalı olunan üniversitede devam ettiği kabul edilir ve yurt dışında geçirmeyi kabul ettiği zaman dilimi için burada kendi üniversitesinde derse devam edemez.  

Sözleşme ve Hibelerin Ödenmesi

Madde 11.

Öğrenci gitmeden önce AEÜ ile öğrenci arasında bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile öğrencinin Erasmus değişim programına katılacağı kesinleşir. Hibe sözleşmesi imzalayan öğrencilerin isimleri Dış İlişkiler Ofisi tarafından Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirilir.

Hibeler o yıl için Teklif Çağrısı’nda belirlenen ve duyurulan şekilde ve miktarda ödenir. Öğrencinin hak ettiği toplam Erasmus hibesinin %80’i sürecin başında öğrenciye ödenir. Öğrencinin; Erasmus sürecini tamamlayıp geri dönüşünden sonra, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen başarı ölçütlerine göre başarılı sayılmış olması durumunda, tüm hibenin geri kalan % 20’lik kısmı kendisine ödenir. Başarılı sayılmayan Erasmus öğrencisi, Ulusal Ajans tarafından her yıl ilan edilen yükümlülüklere tabi olur.  

Erasmus Programı’nı tamamlayıp dönen öğrenci, sözleşme uyarınca, yurt dışındaki üniversitenin not çizelgesini, yurt dışındaki üniversitede yaptığı değişiklikleri de içeren, imzaları tamamlanmış Öğrenim Anlaşması ve Ders Saydırma Formu’nu, orada kaldığı süreyi teyit eden süre formunu veya katılım sertifikasını ve değişim dönemini değerlendiren final raporu Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür.

Ders Saydırma İşlemleri

Madde 12.

Ders saydırma sürecinde temel alınacak belgeler Öğrenim Anlaşması, Ders Saydırma Formu ve karşı üniversiteden gelen not çizelgesidir.

Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler, ders saydırma işlemleri için yurtdışındaki üniversiteden alınmış not çizelgesinin aslı ile birlikte ilgili Bölüm/EABD Başkanlıklarına başvururlar.

Ders sayımları; ilgili Bölüm Erasmus Koordinatörünün veya Enstitü Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü’nün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Öğrenim Anlaşması ve Ders Saydırma Formu’nda belirtilmeyen dersler konusunda karar almaya ilgili Yönetim Kurulu yetkilidir.

Erasmus öğrencisinin yurtdışındaki üniversiteden almış olduğu not çizelgesi Fakülte/Enstitü/Yükseokul Yönetim Kurulu kararı ile aşağıda belirtilmiş olan sisteme göre Ahi Evran Üniversitesi not sistemine dönüştürülür.

ECTS Notu

AEÜ Not Karşılığı

A

AA

B

BA

C

BB

D

CB

E

CC

FX

DC

DD

F

FD

FF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders sayımı işlemleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca öğrencinin not çizelgelerine işlendikten sonra not çizelgesinin bir kopyası Dış İlişkiler Ofisi’ne gönderilir.  

Öğrenim Ücretleri ve Diğer Ücretler

Madde 13.

Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenciler yurtdışındaki eğitimleri sırasında kendi üniversitelerine katkı payı öderler. Ayrıca karşı üniversiteye öğrenim ücreti ödemezler. Ancak barınma, ulaşım, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası  vb. tüm masraflar öğrencilerin sorumluluğundadır.

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Personel Hareketliliği (Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitimi Hareketliliği)

Madde 14.

Personel Hareketliliği Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliği olmak üzere iki tip hareketliliği içerir.

Ders Verme ve Personel Eğitimi Hareketliliğinden yararlanmak için,

  1. Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yapıyor olunması,
  2. Hareketlilik yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Ahi Evran Üniversitesi arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,
  3. Dış İlişkiler Ofisi tarafından internet adresi üzerinden verilen başvuru ilanına müracaat edilmesi gerekir.

Başvurular, öğretim elemanının dil puanını gösteren belgesi ile birlikte Dış İlişkiler Ofisi’ne şahsen yapılmalıdır. Öğretim elemanının başvurusunun değerlendirmeye alınması için YDS, E-YDS, YÖKDİL,  TOEFL* ÜDS ve KPDS sınavlarından 100’lük değerlendirme sistemine göre en az 50 puan alması gerekmektedir.

Erasmus programı kuralları gereği dil puanına sahip olmayan adaylar programa başvuruda bulunamazlar.

Değerlendirme yapılırken, ikili anlaşmayı yapan ve daha önce Erasmus değişiminden faydalanmamış olan öğretim elemanlarına yurt dışına gitme hususunda öncelik verilir. Bu öğretim elemanları bir defaya mahsus olmak üzere seçim kriterlerinden muaf tutulurlar.

Yerleştirilen personel yurtdışında geçireceği süre için ilgili birim yöneticisinden izin almakla yükümlüdür. İlgili personel gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ile ilgili personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşir.

Hareketliliğe hak kazanan personellerin eğitim alma/ders verme hareketliliği anlaşmalarını ve gidiş tarihlerini her yıl için belirlenen takvime göre Dış İlişkiler Ofisine bildirmeleri zorunludur. Aksi halde haklarından feragat etmiş sayılacaklar ve sonraki yıldaki başvurularında puan kesintisine uğrayacaklardır.

Hibeler o yıl için belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

Hareketlilik süresini tamamlayan personel, Personel Hareketliliği Faaliyet Raporu Formu’nu, seyahat belgelerini ve Aktivite Programı’nı Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür.

* Adayların TOEFL sınavından aldıkları puanları ÖSYM’nin Yabandı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yüzlük sistemden en az 50 puana karşılık gelmelidir.

Madde 15.

Hareketlilik için başvuran personellerin değerlendirmeleri aşağıdaki tabloya göre yapılır;

KRİTER

PUANLAR

AÇIKLAMALAR

Aynı Programdan Daha Önce Yararlanma Sayısı

İlk kez katılım

+45

 

1

+20

 

2

+15

 

3

+10

 

4 veya daha fazla

+5

 

Aynı Programdan En Son Yararlanma Tarihi

1 yıl önce

+2

 

2 yıl önce

+4

 

3 yıl önce

+6

 

4 yıl önce

+8

 

5 yıl önce

+10

 

6 yıl önce

+12

 

7 yıl önce

+14

 

8 yıl önce

+16

 

9 yıl önce

+18

 

10 yıl önce

+20

 

11 yıl ve daha fazla

+45

11 yıl ve daha uzun süre önce yararlanan adaylar, ilk kez katılım sağlayan adaylar gibi +50 puan alır, daha önce yararlanma sayıları baz alınarak ayrıca bir puan eklenmez. 

Diğer Kriterler

Engelli Adaylar, Gazi Personel ile Şehit ve Gazi Yakını Personel

 

 

+5

Başvuru sırasında engellilik raporu ibraz edilmelidir.  /Başvuru sırasında kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmelidir.

Eşit Puan Durumunda

  1. Aynı programdan daha önce yararlanma sayısı baz alınarak daha az yararlanmış adaya öncelik verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki tablodan alınan puana ek olarak adayın dil sınavından aldığı puanın %50’si eklenerek değerlendirmede esas alınacak puan hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

Madde 16.

Bu Usul ve Esaslar, Ahi Evran Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17.

Ulusal Ajans’ın her yıl yayımlamış olduğu Teklif Çağrısı’nın içeriğine bağlı kalınarak hazırlanmış olan bu Usul ve Esaslar Ahi Evran Üniversitesi Rektörünce yürütülür.


Copyright © BAUM 2015