Yükseköğretim Alanında Erasmus+

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNEVE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK

Üniversite öğrencilerinin hareketliliği:

·         Yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim dönemi;

·         Yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi bir ilgili işyerinde bir staj.

Yurt dışındaki bir eğitim dönemi bir staj dönemini de içerebilir.

Üniversite öğrencilerinin üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetleri sağlamak için, hareketlilik faaliyetinin bu öğrencilerin derece ile bağlantılı öğrenme ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Yurt dışındaki eğitim dönemi, öğrencinin kısa dönem, birinci dönem (Lisans veya dengi), ikinci dönem (Yüksek Lisans veya dengi) ve üçüncü dönem veya doktora döneminde bir derece tamamlamaya yönelik eğitim programının bir parçası olmalıdır.

Kısa dönem, birinci, ikinci, üçüncü dönem eğitimler esnasında üniversite öğrencisinin mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir işyerinde yaptığı stajlar da desteklenmektedir. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.

Mümkünse, stajlar öğrencinin eğitim programına entegre edilmelidir.

Öğrenci hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

 

Personel hareketliliği:

Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.

 

Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

 

BU PROJEYE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?

 

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdaki rol ve görevleri üstlenmektedir:

 

·         Başvuran kurum/kuruluş: hareketlilik projesine başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak, yönetmek ve raporlamak ile yükümlüdür. Başvuran kurum/kuruluş konsorsiyum koordinatörü olabilir: Her türlü öğrenci ve personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların oluşturduğu hareketlilik konsorsiyumuna liderlik etmektedir.

·         Gönderen kurum/kuruluş: öğrencileri/personeli seçmek ve bunları yurt dışına göndermekle yükümlüdür. Bu görev hibe ödemelerini, hareketlilik dönemine ilişkin hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

·         Ev sahibi kurum/kuruluş: yurt dışından gelen öğrencileri/personeli kabul etmek ve onlara bir eğitim/staj veya faaliyetler programı sunmak ya da bir öğretme faaliyetinden faydalandırmakla yükümlüdür.

·         Aracı kurum/kuruluş: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında veya işgücü piyasasında aktif kurum/kuruluştur. Ulusal hareketlilik konsorsiyumuna ortaktır ancak gönderen kurum/kuruluş değildir. Rolü, gönderen yükseköğretim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşıp kolaylaştırmak ve stajlar konusunda öğrenci profillerini işletmelerin ihtiyaçları ile daha iyi eşleştirmek ve katılımcıları birlikte hazırlamak olabilir.

 

Gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar, üniversite öğrencileri/personel ile birlikte, hareketlilik döneminin başlangıcından önce bu öğrenciler tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Öğrenme Anlaşması”nda veya personel tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Hareketlilik Anlaşması”nda mutabık kalmalıdır. Bu anlaşmalar yurt dışındaki bir eğitim-öğretim dönemi süresince hedef öğrenme çıktılarını tanımlamakta, resmi tanınma hükümlerini belirtmekte ve her bir tarafın hak ve yükümlülüklerini listelemektedir. Faaliyet iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştiği takdirde (öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği ), değişimler başlamadan önce gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar arasında bir “kurumlar arası anlaşma” yapılmalıdır.

Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesini imzalamak suretiyle, yükseköğretim kurumları hareket halindeki katılımcılara dil hazırlığı açısından gerekli tüm desteği vermeyi taahhüt etmektedir. Onları desteklemek için, Program süresince iki ay ve daha uzun süreli tüm uzun dönem hareketliliklerine aşamalı olarak online dil desteği sunulacaktır. Söz konusu destek uygun katılımcıların yabancı dil yeterliliklerini değerlendirmek ve gerekli olması durumunda bu katılımcılara hareketlilik öncesinde ve /veya süresince en uygun yabancı dili öğretmek için Avrupa Komisyonu tarafından sunulacaktır.

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULAMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ

Öğrenci öğrenim hareketliliği:

Hem gönderen hem de ev sahibi kurum/kuruluşlar ECHE sahibi Yükseköğretim Kurumları olmalıdır.

 

Staj hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş8 aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 

ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya

 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 •  Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.

Her bir katılImcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

Faaliyetin süresi

Eğitim-Öğretim dönemleri: 3 ila 12 ay (planlanmış olması halinde tamamlayıcı bir staj dönemi dâhil).

Stajlar: 2 ila 12 ay.

Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:

 • Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;
 • İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi - EQF seviye 7); ve
 • Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10.

 

Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.

 

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ

Personel ders verme hareketliliği:

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,:
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )
 • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir.

 

Personel eğitim alma hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler.

 

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

Faaliyetin süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en a 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.


Copyright © BAUM 2015